GEPOS - Referencie

Slovnaft

presné vytyčovanie v mm presnosti pri výstavbe
novej jednotky Hydrokraku v Slovnafte

Obce

polohopisné a výškopisné merania uličných pásov
vo viacerých obciach pre plynofikáciu obcí pre SPP

R1 úsek Vlčkovce Malý Báb

vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie
a majetkoprávne vysporiadanie ciest

ROEP

spracovanie registrov obnovenej evidencie
pozemkov ROEP v 5 k.ú.

ŽSR 

rekonštrukcia na rýchlotrať časť Báhoň,
Cífer predprojektové zameranie, geometrické plány

Ministerstvo pôdohospodárstva

Pozemkové úpravy k.ú.Beckovská Vieska

Rekonštrukcia NTL plynovodov Myjava – sever

porealizačné zameranie

Krásna Hôrka Bratislava

Bytový komplex – všetky predprojektové zamerania,
vytyčovanie počas výstavby, všetky porealizačné
zamerania a vyhotovenie dokumentácií pre kolaudáciu

Bánovce nad Bebravou

zameranie a vyhotovenie dokumentácie stĺpov a rozvodov
verejného osvetlenia ako podklad pre vypracovanie auditu
verejného osvetlenia

City Aréna Trnava

presné vytyčovania počas výstavby, porealizačné zamerania...

Realizované stavby

Rekonštrukcia námestia v Novom Meste nad Váhom, v Piešťanoch, - predprojektové zameranie, podrobné vytyčovanie všetkých stavebných objektov, porealizačné meranie všetkých inžinierskych sietí a objektov

TESCO - Myjava, Topoľčany, NMnV logistické centrum

ŽSR - rekonštrukcia železničných staníc NMnV, Piešťany a výstavba protihlukových stien

Rekonštrukcia Hradu Beckov vrátane hradného nádvoria a námestia v obci Beckov

Rekonštrukcia NTL plynovodov

Myjava – Juh – vytýčenie a porealizačné zameranie
Obnova NTL a STL plynovodov, Trenčín sídlisko Dlhé Hony, Trenčianske Teplice, Moravský sv.Ján, Myjava sever, Trnava časť Kopánka predprojektové zameranie pre SPP
Obnova VTL plynovodu DN 700 PN 63 úsek Panické Dravce – Veľké Zlievce úsek Mikušovce – Dolná Strehová predprojektové zameranie pre SPP

Komplexné geodetické činnosti na stavbách

Predprojektové zameranie
Založenie bodového poľa
Vytyčovanie polohy
Porealizačné zameranie

Výstavba  supermarketu BILLA v NMnV, 
Plniareň a prívod vody do plniarne LUCKA
Stavby showroomov Mercedes – Trenčín, Zvolen, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava
Stavby showroomov KIA a Honda – Bratislava Tuhovská a Lamač.
Stavba Dátového centra v Bratislave
Stavba Biznis centra Konstruktorska vo Varšave
Stavby výrobnej haly Nissens Čachtice

Geometrické plány na zameranie stavieb vojenských objektov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR.
Vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest a kruhových križovatiek.
VVN linka 2x 400 kV 043/496 EBO – Bošáca a VVN linka 495 Bošáca – Varín - geometrické plány na zameranie stožiarov vedenia a vecné bremená, zameranie neprístupných výšok stožiarov