GEPOS - O nás

Firma bola založená v roku 1991 Ing.Rastislavom Petkaničom (po ukončení VŠ...) na základe živnostenského listu....

V rokoch 1991 – 1996 mala 2 zamestnancov a jej činnosť pozostávala z vyhotovovania geometrických plánov a vytyčovania hraníc pozemkov – orientovala sa na „drobných“ zákazníkov.

V rokoch 1997 – 2002, firma rozšírila svoju činnosť o inžiniersku geodéziu a získala prvé väčšie zákazky napr.

– presné vytyčovanie v mm presnosti pri výstavbe novej jednotky Hydrokraku v Slovnafte
– polohopisné a výškopisné merania uličných pásov vo viacerých obciach pre plynofikáciu obcí pre SPP
– vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest – napr.R1 úsek Vlčkovce Malý Báb
– spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov ROEP v 5 k.ú.
– ŽSR – rekonštrukcia na rýchlotrať časť Báhoň, Cífer predprojektové zameranie, geometrické plány
– Ministerstvo pôdohospodárstva - Pozemkové úpravy k.ú.Beckovská Vieska 

Najväčší rozvoj firmy (prístrojové vybavenie, personálne obsadenie) je od roku 2003 až do súčasnosti. 
V roku 2006 sa firma pretransformovala na GEPOS s.r.o., má 6 zamestnancov, orientuje sa prevažne na inžiniersku činnosť a participuje na viacerých veľkých stavbách

Rekonštrukcia NTL plynovodov Myjava – sever – porealizačné zameranie
Krásna Hôrka Bratislava – Bytový komplex – všetky predprojektové zamerania, vytyčovanie počas výstavby, všetky porealizačné zamerania a vyhotovenie dokumentácií pre kolaudáciu
Bánovce nad Bebravou – zameranie a vyhotovenie dokumentácie stĺpov a rozvodov verejného osvetlenia ako podklad pre vypracovanie auditu verejného osvetlenia
City Aréna Trnava – presné vytyčovania počas výstavby, porealizačné zamerania...