GEPOS - Roep

Predprojektové zameranie
Založenie bodového poľa
Vytyčovanie polohy
Porealizačné zameranie

Firma sa venuje aj ďaľšej geodetickej činnosti

meranie rovinnosti (výškových pomerov) priemyselných podláh
vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí a porúch na nich
meranie nadzemných žeriavových dráh
vytyčovanie geologických vrtov na geologický prieskum

Geometrické plány na zameranie stavieb vojenských objektov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR.

Vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest a kruhových križovatiek.

Geometrické plány na zameranie stožiarov vedenia a vecné bremená, zameranie neprístupných výšok stožiarov/

meranie rovinnosti (výškových pomerov) priemyselných podláh
vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí a porúch na nich
meranie nadzemných žeriavových dráh
vytyčovanie geologických vrtov na geologický prieskum

Geometrické plány na zameranie stavieb vojenských objektov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR.

Vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest a kruhových križovatiek.

Geometrické plány na zameranie stožiarov vedenia a vecné bremená, zameranie neprístupných výšok stožiarov/